Privatumo politika

1. Duomenų apsauga

Bendrosios pastabos

Toliau pateiktose pastabose paprasta forma apžvelgiama, kas atliekama su jūsų asmens duomenims jums lankantis šioje svetainėje. Asmens duomenys – tai bet kokie duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų tapatybę. Išsamios informacijos duomenų apsaugos tema rasite mūsų privatumo politikoje, kuri pateikiama po šiuo tekstu.

Kaip renkami duomenys šioje svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

Šioje svetainėje duomenis tvarko svetainės operatorius. Svetainės operatoriaus kontaktiniai duomenys pateikiami šios duomenų apsaugos deklaracijos skyriuje „Informacija apie duomenų valdytoją“.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Dalį duomenų renkame, kai jūs juos mums pateikiate. Tai gali būti, pavyzdžiui, duomenys, kuriuos įvedate kreipimosi formoje.

Kiti duomenys jums lankantis svetainėje renkami automatiškai arba jums sutikus juos renka mūsų IT sistemos. Tai daugiausia yra techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio peržiūros laikas). Šie duomenys renkami automatiškai iškart, kai atveriate šią svetainę.

Kam jūsų duomenis naudojame?

Dalį duomenų renkame tam, kad galėtume užtikrinti, jog interneto svetainė veiks be klaidų. Kitus duomenis galime naudoti naudotojo elgsenai analizuoti.

Kokias turite teises dėl savo duomenų?

Turite teisę bet kada nemokamai gauti informaciją apie saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir paskirtį. Taip pat turite teisę prašyti, kad šie duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Jei esate davę sutikimą dėl duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Toks atšaukimas įsigalioja ne atgaline data. Tam tikromis aplinkybėmis taip pat turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Dėl šio ir kitų duomenų apsaugos klausimų galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis.

Trečiųjų šalių analizės ir kitokios paskirties priemonės

Jums lankantis šioje svetainėje gali būti statistiškai įvertinta jūsų elgsena naršant. Tai dažniausiai atliekama naudojant vadinamąsias analizės programas.

Išsamios informacijos apie šias analizės programas ieškokite toliau pateikiamoje duomenų apsaugos deklaracijoje.

2. Priegloba

Išorinė priegloba

Šios svetainės prieglobą teikia išorės paslaugų teikėjas (prieglobos paslaugų teikėjas). Asmens duomenys, kurie buvo surinkti šioje svetainėje, saugomi prieglobos paslaugų teikėjo serveriuose. Tai, be kita ko, gali būti IP adresai, užklausos susisiekti, metaduomenys ir ryšių duomenys, sutarčių duomenys, kontaktiniai duomenys, vardai, pavardės, lankymosi svetainėje duomenys ir kiti naudojantis svetaine sugeneruoti duomenys.

Išorinė priegloba tiekiama siekiant įvykdyti sutartis su mūsų potencialiais ir dabartiniais klientais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir tam, kad profesionalus teikėjas mūsų internetines paslaugas teiktų saugiai, greitai ir veiksmingai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

Prieglobos paslaugų teikėjas jūsų duomenis tvarkys laikydamasis mūsų nurodymų ir tik tiek, kiek tai būtina, kad jis galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus teikti paslaugas.

3. Bendrosios pastabos ir privalomoji informacija

Duomenų apsauga

Šių puslapių operatoriai jūsų asmens duomenų apsaugą vertina labai rimtai. Jūsų asmens duomenis tvarkome konfidencialiai, laikydamiesi teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos taisyklių bei šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Jums naudojantis šia svetaine renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų tapatybę. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Joje taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai atliekama.

Norėtume pabrėžti, kad duomenis siunčiant internetu (pvz., juos perduodant el. paštu) gali atsirasti saugumo spragų. Visiškos duomenų apsaugos nuo trečiųjų šalių prieigos užtikrinti nėra įmanoma.

Pastaba dėl atsakingos institucijos

Šios svetainės duomenų valdytojas yra: 

„Nordic Sugar A/S“
Edvard Thomsens Vej 10
2300 Copenhagen S DENMARK

Atsakinga institucija yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais nustato asmens duomenų (pvz., vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslus ir priemones.

Saugojimo laikotarpis

Išskyrus atvejus, kai šioje privatumo politikoje nurodytas konkretesnis saugojimo laikotarpis, jūsų asmens duomenis laikysime tol, kol išliks duomenų tvarkymo tikslas. Jei pateiksite pagrįstą prašymą ištrinti arba atšauksite sutikimą tvarkyti duomenis, jūsų duomenis ištrinsime, nebent turėtume kitų teisiškai leistinų priežasčių asmens duomenims saugoti (pvz., mokesčių ar komercinėje teisėje numatytas saugojimo laikotarpis); tokiu atveju duomenis ištrinsime, kai šios priežastys nebegalios.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Paskyrėme mūsų įmonės duomenų apsaugos pareigūną. 

Duomenų apsaugos pareigūnas
Küchenstraße 9
38100 Brunswick

Tel. +49 531 2411-0
El. p. dataprotection@nordzucker.com

Pastaba dėl duomenų persiuntimo į JAV ir kitas trečiąsias valstybes

Taip pat naudojame JAV ar kitose trečiosiose valstybėse, kurios pagal duomenų apsaugos įstatymus nėra laikomos saugiomis, įsikūrusių įmonių priemones. Kai šios priemonės yra aktyvios, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į tokias trečiąsias valstybes ir ten tvarkomi. Norėtume pabrėžti, kad duomenų apsaugos lygio, panašaus į tą, kuris yra ES, šiose valstybėse užtikrinti negalima.

Pavyzdžiui, JAV įmonės asmens duomenis privalo perduoti saugumo institucijoms ir jūs, kaip duomenų subjektas, dėl tokio veiksmo negalite imtis teisinių priemonių. Todėl negalima atmesti tikimybės, kad JAV serveriuose esančius jūsų duomenis stebėsenos tikslais tvarko, vertina ir nuolat laiko JAV žvalgybos tarnybos ar kitos institucijos. Tokiam duomenų tvarkymui negalime daryti įtakos.

Sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Daug duomenų tvarkymo operacijų galima atlikti tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Sutikimą, kurį esate davę, galite bet kada atšaukti. Atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui.

Teisė konkrečiais atvejais nesutikti su duomenų rinkimu ir tiesiogine rinkodara (BDAR 21 straipsnis)

JEI DUOMENYS TVARKOMI REMIANTIS BDAR 6 STRAIPSNIO 1 DALIES E ARBA F PUNKTU, TURITE TEISĘ DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU KONKREČIA JŪSŲ SITUACIJA, BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI; TAI TAIP PAT TAIKOMA REMIANTIS ŠIOMIS NUOSTATOMIS VYKDOMAM PROFILIAVIMUI. ATITINKAMAS TEISINIS PAGRINDAS, KURIUO REMIANTIS DUOMENYS TVARKOMI, NURODYTAS ŠIOJE DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJOJE. JEI NESUTIKSITE, JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ DAUGIAU NETVARKYSIME, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI GALĖSIME ĮRODYTI ĮTIKINAMĄ TEISĖTĄ DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDĄ, KURIS YRA VIRŠESNIS UŽ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES, ARBA TAI, KAD DUOMENŲ TVARKYMAS YRA BŪTINAS SIEKIANT PAREIKŠTI, VYKDYTI AR GINTI TEISĖTUS INTERESUS.
TEISINIAI REIKALAVIMAI (NESUTIKIMAS PAGAL BDAR 21 STRAIPSNIO 1 DALĮ).

JEI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIOS RINKODAROS TIKSLU; TAI TAIP PAT TAIKOMA PROFILIAVIMUI TIEK, KIEK JIS SUSIJĘS SU TOKIA TIESIOGINE RINKODARA. JEI NESUTIKSITE, JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TOLIAU NEBUS NAUDOJAMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU (NESUTIKIMAS PAGAL BDAR 21 STRAIPSNIO 2 DALĮ).

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

BDAR pažeidimo atveju duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas. Teisė pateikti skundą neapriboja galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių.

SSL arba TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio (kaip antai užsakymų ar mums, kaip svetainės operatoriui, jūsų siunčiamų užklausų) persiuntimą, šioje svetainėje naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Užšifruotą ryšį galite atpažinti iš to, kad naršyklės adreso eilutė
„http://“ pasikeičia į „https://“, ir pagal spynos simbolį naršyklės juostoje.

Kai SSL arba TLS šifravimas suaktyvintas, mums persiunčiamų jūsų duomenų negali perskaityti trečiosios šalys.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę duomenis, kuriuos automatiškai tvarkome remdamiesi jūsų duotu sutikimu arba vykdydami sutartį, gauti patys arba nurodyti, kad jie būtų perduoti trečiajai šaliai įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Jei duomenis prašote tiesiogiai persiųsti kitam duomenų valdytojui, tai bus atlikta tiek, kiek tai techniškai įmanoma.

Informacija, ištrynimas ir ištaisymas

Pagal taikytinas teisės nuostatas turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie saugomus jūsų asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei taikoma, teisę reikalauti tokius duomenis ištaisyti arba ištrinti. Šiuo tikslu ir dėl kitų asmens duomenų klausimų galite bet kuriuo metu su mumis susisiekti.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Tam galite bet kuriuo metu su mumis susisiekti. Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą galioja toliau nurodytais atvejais:

  • jei užginčijate jūsų asmens duomenų, kuriuos saugome, tikslumą; paprastai mums reikia laiko tikslumui patikrinti. Turite teisę prašyti, kad per laikotarpį, kurį duomenys bus tikrinami, jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
  • jei jūsų asmens duomenys buvo ar yra tvarkomi neteisėtai, galite prašyti, kad duomenys būtų ne ištrinti, o būtų apribotas jų tvarkymas;
  • jei jūsų asmens duomenų mums nebereikia, tačiau jums jų reikia siekiant pareikšti, apginti ar vykdyti teisinius reikalavimus, turite teisę prašyti, kad vietoj to būtų apribotas duomenų tvarkymas;
  • jei pateikėte prieštaravimą pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, reikia patikrinti, ar jūsų interesai yra viršesni už mūsų interesus. Kol dar nenustatyta, kieno interesai yra viršesni, turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas.

Jei apribojote asmens duomenų tvarkymą, tokius duomenis galime tvarkyti (išskyrus saugojimą) tik gavę jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Europos Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių.

Nesutikimas su reklaminiais el. laiškais

Kontaktinius duomenis, paskelbtus vykdant įpareigojimą pateikti duomenis apie svetainės savininkus, draudžiama naudoti reklaminei ir informacinei medžiagai siųsti, jei tokios medžiagos nebuvo aiškiai prašoma. Puslapių operatoriai aiškiai pareiškia, kad pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų, jei bus siunčiama neprašyta reklaminė informacija (pvz., el. paštu siunčiamas brukalas).

4. Kaip renkami duomenys šioje svetainėje

Slapukai

Mūsų interneto puslapiuose naudojami vadinamieji „slapukai“. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie jūsų galiniam įrenginiui nedaro jokios žalos. Jie jūsų galiniame įrenginyje saugomi laikinai, kol trunka seansas (seanso slapukai), arba nuolat (nuolatiniai slapukai). Jums išėjus iš svetainės seanso slapukai automatiškai ištrinami. Nuolatiniai slapukai lieka jūsų galutiniame įrenginyje, kol juos patys ištrinate arba kol juos automatiškai ištrina jūsų interneto naršyklė.

Kai kuriais atvejais jums lankantis mūsų svetainėje galiniame įrenginyje taip pat gali būti išsaugomi trečiųjų bendrovių slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Jie mums arba jums leidžia naudotis tam tikromis trečiosios bendrovės paslaugomis (pvz., mokėjimo paslaugoms tvarkyti skirti slapukai).

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Daugelis slapukų būtini dėl techninių priežasčių – be jų neveiks tam tikros svetainės funkcijos (pvz., pirkinių krepšelio ar vaizdo įrašų rodymo funkcija). Kiti slapukai naudojami tam, kad būtų galima įvertinti naudotojų elgeseną arba rodyti reklamą.

Slapukai, kurie būtini elektroninio ryšio procesui užtikrinti (būtinieji slapukai) arba tam tikroms jūsų pageidaujamoms funkcijoms teikti (pvz., pirkinių krepšelio funkcijos ir kiti funkciniai slapukai) ar svetainei optimizuoti (pvz., slapukai, skirti žiniatinklio auditorijai matuoti), saugomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, išskyrus atvejus, kai nurodytas kitas teisinis pagrindas. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą išsaugoti slapukus, kad paslaugas galėtų teikti optimaliai ir išvengtų techninių klaidų. Jei buvo prašoma duoti sutikimą saugoti slapukus, jie bus saugomi remiantis vien tik tokiu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Sutikimą galima bet kada atšaukti.

Savo naršyklę galite nustatyti taip, kad apie slapukų nustatymą būtumėte informuoti ir slapukus būtų leidžiama išsaugoti tik atskirais atvejais, tam tikrais atvejais slapukų nebūtų leidžiama priimti arba būtų suaktyvinta automatinio slapukų ištrynimo uždarant naršyklę funkcija. Jei slapukus išjungsite, gali būti apribotos šios svetainės funkcijos.

Jei slapukus naudoja trečiosios bendrovės arba jie naudojami analizės tikslais, jums apie tai pranešime atskirai pagal šios duomenų apsaugos deklaracijos nuostatas ir prireikus paprašysime, kad duotumėte sutikimą.

Slapukų sutikimo atšaukimas

Slapukų nuostatas, kurias esate pasirinkę, galite bet kada pakoreguoti pasinaudodami toliau pateikiama nuoroda. Galite atšaukti bet kokį sutikimą, kurį esate davę. Toks atšaukimas įsigalioja ne atgaline data.
https://www.dansukker.lt/lt/slapuku-aprasas

Sutikimų davimas naudojantis „Cookiebot“

Mūsų svetainėje naudojama sutikimų technologija „Cookiebot“, kad būtų galima gauti jūsų sutikimą išsaugoti tam tikrus slapukus galiniame įrenginyje arba naudoti tam tikras technologijas ir tai dokumentuoti pagal duomenų apsaugos įstatymus. Šią technologiją teikia „Cybot A/S“, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, DENMARK (toliau „Cookiebot“).

Kai atveriate mūsų svetainę, užmezgamas ryšys su „Cookiebot“ serveriais, kad galėtume gauti jūsų sutikimą ir kitus pareiškimus dėl slapukų naudojimo. Tada „Cookiebot“ išsaugo slapuką jūsų naršyklėje, kad jums būtų galima priskirti duotus arba atšauktus sutikimus. Tokiu būdu surinkti duomenys saugomi tol, kol paprašote, kad ištrintume, patys ištrinate „Cookiebot“ slapuką arba nebelieka tikslo, dėl kurio duomenys buvo saugomi. Tuo nedaromas poveikis privalomiems teisiniams saugojimo įsipareigojimams.

Technologija „Cookiebot“ naudojama siekiant gauti teisiškai privalomus sutikimus naudoti slapukus. 

Serverio žurnalo failai

Puslapių teikėjas informaciją automatiškai renka ir saugo vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos mums automatiškai persiunčia jūsų naršyklė. Tai yra šie duomenys:

  • Naršyklės tipas ir versija
  • Naudota operacinė sistema
  • Siuntėjas URL
  • Pagrindinio prieigą įgyjančio kompiuterio vardas
  • IP adresas

Šie duomenys nėra jungiami su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys renkami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą užtikrinti, kad jo svetainė techniniu požiūriu veiktų optimaliai ir be klaidų – tai yra tikslas, dėl kurio būtina rinkti serverio žurnalo failus.

El. paštu, telefonu arba faksu pateiktas prašymas

Jei į mus kreipsitės el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausą ir visus su ja susijusius asmens duomenis (vardą, pavardę, užklausą) saugosime ir tvarkysime jūsų užklausos nagrinėjimo tikslais. Be jūsų sutikimo šių duomenų kitiems asmenims neperduosime.

Šie duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties įvykdymu arba jei duomenis tvarkyti būtina siekiant įgyvendinti ikisutartines priemones. Visais kitais atvejais duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu veiksmingai išnagrinėti mums adresuotas užklausas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei jo buvo paprašyta.

Duomenis, kuriuos mums atsiųsite kartu su užklausomis susisiekti, laikysime tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite sutikimą juos saugoti arba nebeliks tikslo, dėl kurio duomenys buvo saugomi (pvz., kai jūsų užklausą baigsime nagrinėti). Tuo nedaromas poveikis privalomoms teisės aktų nuostatoms, ypač teisės aktų nustatytam saugojimo laikotarpiui.

Ženklinimo etiketėmis aparatas

Savo svetainėje siūlome ženklinimo etiketėmis aparatą. 

Šie duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, kad jums galėtume teikti paslaugą. Duomenys trečiajai šaliai perduoti nebus.

Duomenys bus ištrinti, kai nebeliks tikslo, dėl kurio duomenys buvo saugomi.

5. Analizės priemonės ir reklama

„etracker“

Šioje svetainėje naudojama „etracker“ analizės paslauga. Teikėjas yra „etracker GmbH“, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, GERMANY.

Duomenys gali būti naudojami pseudoniminiams naudojimo profiliams kurti. Šiuo tikslu „etracker“ taiko technologijas (pvz., slapukus arba įrenginių identifikavimą), kurios leidžia atpažinti naudotoją. Duomenys, surinkti taikant „Etracker“ technologijas, be atskiro atitinkamo asmens sutikimo nebus naudojami šių svetainės lankytojų tapatybei nustatyti ir nebus sujungti su pseudonimo turėtojo asmens duomenimis.

Ši analizės priemonė naudojama remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą svetainės ir joje rodomos reklamos optimizavimo tikslais atlikti nuasmenintą naudotojų elgesenos analizę. Jei buvo paprašyta duoti atitinkamą sutikimą (pvz., sutikimą išsaugoti slapukus), duomenys bus tvarkomi remiantis išimtinai BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu. Sutikimą galima bet kada atšaukti.

6. Naujienlaiškis

Naujienlaiškio duomenys

Jei norėtumėte gauti svetainėje siūlomą naujienlaiškį, reikalaujame nurodyti savo el. pašto adresą ir pateikti informaciją, pagal kurią galėtume patvirtinti, jog esate nurodyto el. pašto adreso savininkas ir naujienlaiškį sutinkate gauti. Kiti duomenys nebus renkami arba bus renkami vadovaujantis savanoriškumo principu. Tvarkydami naujienlaiškio duomenis pasitelkiame toliau aprašytus naujienlaiškių paslaugų teikėjus.

„Apsis International AB“

Ši svetainė naujienlaiškiams siųsti naudoja paslaugą „Apsis Pro“. Jos teikėjas yra „APSIS International AB“, Kungsgatan 6, 21149 Malmö, SWEDEN (toliau – „Apsis“). „Apsis“ yra paslauga, kuria naudojantis galima tvarkyti ir analizuoti naujienlaiškių siuntimą. El. pašto adresas ir kiti duomenys, kuriuos įvedate norėdami gauti naujienlaiškius, saugomi Vokietijoje esančiuose „Apsis“ serveriuose.

Naujienlaiškiai, kuriuos siunčiame naudodamiesi „Apsis“ paslauga, leidžia analizuoti naujienlaiškių gavėjų elgseną. Be kitų dalykų, galime analizuoti, kiek gavėjų atidarė naujienlaiškio pranešimą ir kaip dažnai kuri nors konkreti naujienlaiškio nuoroda buvo paspausta. Naudodamiesi vadinamuoju konversijų stebėjimu taip pat galime analizuoti, ar gavėjas, paspaudęs naujienlaiškyje esančią nuorodą, atliko anksto nustatytą veiksmą (pvz., prekės įsigijimą šioje svetainėje). Daugiau informacijos apie tai, kaip duomenys analizuojami naudojantis „Apsis“ naujienlaiškiais, rasite apsilankę svetainėje https://apsis.com/about-us/policies/privacy-policy.

Duomenys tvarkomi remiantis jūsų duotu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Šį sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti atsisakydami naujienlaiškio prenumeratos. Atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo operacijų, kurios jau buvo atliktos, teisėtumui.

Jei nenorite, kad „Apsis“ analizė būtų atliekama, turite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Tam kiekviename naujienlaiškio pranešime pateikiame atitinkamą nuorodą.

Duomenis, kuriuos mums pateikiate norėdami gauti naujienlaiškį, mes arba naujienlaiškių paslaugų teikėjas saugosime tol, kol atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos. Kai naujienlaiškio prenumeratos atsisakysite, šie duomenys bus ištrinti iš naujienlaiškio gavėjų sąrašo. Tuo nedaromas poveikis duomenims, kuriuos saugome kitais tikslais.

Po to, kai iš naujienlaiškio gavėjų sąrašo būsite ištrinti, mes arba naujienlaiškių paslaugų teikėjas prireikus jūsų el. pašto adresą galėsime išsaugoti juodajame sąraše, kad ateityje nebesiųstume pranešimų. Juodajame sąraše esantys duomenys bus naudojami tik šiuo tikslu ir nebus jungiami su kitais duomenimis.
Tai padeda siekti tiek jūsų intereso, tiek mūsų intereso siunčiant naujienlaiškius laikytis teisinių reikalavimų (teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Duomenys juodajame sąraše gali būti saugomi neribotą laiką.

7. Privatumo politika, taikoma mūsų veiklai socialinėje žiniasklaidoje

Socialinių tinklų vykdomas duomenų tvarkymas

Socialiniuose tinkluose turime savo viešus profilius. Konkretūs socialiniai tinklai, kuriuos naudojame, nurodyti toliau.

„Facebook“, „Twitter“ ir kiti socialiniai tinklai paprastai gali išsamiai analizuoti jūsų naudojimo elgseną, kai lankotės jų svetainėse arba svetainėse, kuriose integruotas socialinių tinklų turinys (pvz., mygtukai ar reklamjuostės). Kai lankotės mūsų puslapiuose socialiniuose tinkluose, atliekama daug duomenų tvarkymo operacijų, kurios svarbios duomenų apsaugos požiūriu. Išsamesnės informacijos rasite toliau.

Jei socialiniame tinkle esate prisijungę prie savo paskyros ir lankotės jame esančiuose mūsų puslapiuose, socialinio tinklo portalo operatorius šį apsilankymą gali susieti su jūsų naudotojo paskyra. Tačiau jūsų asmens duomenys tam tikromis aplinkybėmis gali būti renkami, net jei prie savo paskyros atitinkamame socialinio tinklo portale nesate prisijungę arba paskyros neturite. Šiuo atveju toks duomenų rinkimas vykdomas, pavyzdžiui, naudojant slapukus, kurie buvo išsaugoti jūsų galiniame įrenginyje, arba įrašant jūsų IP adresą.

Socialinių tinklų portalų operatoriai gali panaudoti tokiu būdu surinktus duomenis naudotojų profiliams kurti, kuriuose būtų išsaugotos jūsų nuostatos ir pomėgiai. Šitaip atitinkamame socialinio tinklo puslapyje ir kitose svetainėse jums gali būti rodoma reklama pagal pomėgius. Jei atitinkamame socialiniame tinkle turite paskyrą, reklama pagal pomėgius gali būti rodoma visuose įrenginiuose, prie kurių esate arba buvote prisijungę.

Taip pat atminkite, kad visų duomenų tvarkymo operacijų, kurios vykdomos socialinių tinklų portaluose, sekti negalime. Todėl, atsižvelgiant į paslaugų teikėją, socialinių tinklų portalų operatoriai gali vykdyti daugiau duomenų tvarkymo operacijų. Išsamesnės informacijos ieškokite atitinkamų socialinių tinklų portalų naudojimo sąlygose ir duomenų apsaugos nuostatose.

Teisinis pagrindas

Veiklą socialiniuose tinkluose vykdome siekdami, kad internete apie mus būtų pateikiama kuo daugiau informacijos. Tai yra teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Socialinių tinklų pradėti analizės procesai gali būti grindžiami skirtingais teisiniais pagrindais, kuriuos socialinių tinklų operatoriai privalo nurodyti (toks pagrindas, pavyzdžiui, gali būti sutikimas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte).

Atsakingas asmuo ir teisių gynimas

Jei lankotės mūsų svetainėje kuriame nors socialiniame tinkle (pvz., „Facebook“), mes kartu su socialinio tinklo platformos operatoriumi esame atsakingi už duomenų tvarkymo operacijas, pradėtas vykdyti šio apsilankymo metu. Iš esmės savo teises (teisę gauti informaciją, ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą) galite pareikšti tiek mums, tiek atitinkamo socialinės žiniasklaidos portalo (pvz., „Facebook“) operatoriui.

Atminkite, kad nors esame bendrai atsakingi su socialinių tinklų portalų operatoriais, socialinių tinklų portaluose vykdomoms duomenų tvarkymo operacijoms visapusės įtakos neturime. Mūsų galimybės iš esmės priklauso nuo atitinkamo teikėjo įmonės politikos.

Saugojimo laikotarpis

Duomenis, kuriuos tiesiogiai surenkame savo puslapiuose socialiniuose tinkluose, iš savo sistemų ištriname iškart, kai nebelieka tikslo, dėl kurio jie buvo saugomi, paprašote, kad duomenis ištrintume, arba atšaukiate sutikimą juos saugoti. Išsaugoti slapukai lieka jūsų galiniame įrenginyje, kol juos ištrinate. Tuo nedaromas poveikis privalomoms teisinėms nuostatoms, ypač saugojimo laikotarpiui.

Jūsų duomenų, kuriuos socialinių tinklų operatoriai saugo savo tikslais, saugojimo laikotarpiui įtakos neturime. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite tiesiogiai su socialinių tinklų operatoriais (pvz., kaip nurodyta toliau pateikiamoje jų privatumo politikoje).

Apie socialinius tinklus išsamiai

„Facebook“

Turime „Facebook“ profilį. Šios paslaugos teikėjas yra „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND. „Facebook“ teigimu, surinkti duomenys taip pat perduodami į JAV ir kitas trečiąsias valstybes.

Su „Facebook“ esame sudarę bendro duomenų tvarkymo susitarimą (Duomenų tvarkytojo priedas) pagal BDAR 26 straipsnį. Šiame susitarime nurodytos mūsų „Facebook“ puslapyje vykdomos duomenų tvarkymo operacijos, už kurias esame atsakingi mes arba „Facebook“. Norėdami peržiūrėti šį susitarimą, naudokitės šia nuoroda https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Savo naudotojo paskyroje galite savarankiškai keisti reklamavimo nuostatas. Tam spustelėkite šią nuorodą ir prisijunkite https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Išsamios informacijos ieškokite „Facebook“ privatumo politikoje
https://www.facebook.com/about/privacy/.

„YouTube“

Turime „YouTube“ profilį. Teikėjas yra „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IRELAND. Išsamios informacijos apie tai, kaip jie tvarko jūsų asmens duomenis, ieškokite „YouTube“ privatumo politikoje
https://policies.google.com/privacy?hl=de 

„Pinterest“

Turime „Pinterest“ profilį. Operatorius yra „Pinterest Europe Ltd“, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, IRELAND. Išsamios informacijos apie tai, kaip jie tvarko jūsų asmens duomenis, ieškokite „Pinterest“ privatumo politikoje
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

„Instagram“

Turime „Instagram“ profilį. Šios paslaugos teikėjas yra „Meta Platforms Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, IRELAND.

Duomenų perdavimas į JAV pagrįstas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis. Išsamios informacijos ieškokite čia
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ir https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Išsamios informacijos apie tai, kaip jie tvarko jūsų asmens duomenis, ieškokite „Instagram“ privatumo politikoje https://help.instagram.com/519522125107875.

„Dailymotion“

Mūsų svetainėje naudojami vaizdo įrašų portalo „Dailymotion“ įskiepiai. Teikėjas yra „Dailymotion“, 140 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, FRANCE. Jums lankantis kuriame nors iš puslapių, kuriame įdiegtas „Dailymotion“ įskiepis, užmezgamas ryšys su „Dailymotion“ serveriais. Tuo metu „Dailymotion“ serveriui perduodama informacija apie tai, kuriuose mūsų puslapiuose lankėtės. Be to, „Dailymotion“ gauna jūsų IP adresą. Tas pat atliekama, jei prie „Dailymotion“ nesate prisijungę arba neturite „Dailymotion“ paskyros. Jei esate prisijungę prie savo „Dailymotion“ paskyros, leidžiate „Dailymotion“ savo naršymo elgseną tiesiogiai susieti su jūsų asmeniniu profiliu. Jei nenorite, kad tai būtų atliekama, turite atsijungti nuo „Dailymotion“ paskyros. Daugiau informacijos apie naudotojų duomenų tvarkymą rasite „Dailymotion“ privatumo politikoje adresu
https://www.dailymotion.com/legal/privacy.